Публічний договір відповідно якого надаються медичні послуги в ТОВ «Система –ЯКІСТЬ ЖИТТЯ»
ТОВ «Система – Якість Життя», іменоване в подальшому Медичний центр (ліцензія на медичну діяльність № 1830 видана МОЗ України 19.08.19 р.), в особі директора Маринич Оксани Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту, заключит договір про надання платних медичних послуг на наступних умовах з любою особою, яка відповідає критеріям, викладених в пункті 2.1. цього Договору, іменуємий в подальшому Клієнт.

1. Загальні положення.
1.1. Данний Договір має характер публічної оферти згідно діючого законодавста України (ст.ст. 633, 641 Цивільного кодекса Украини), надання медичних послуг населенню (в подальшому – «Послуга»). Умови данного Договору є однаковими та обов'язковими для всіх Клієнтів Медичного центру. Договір визначає порядок і умови надання Клінікою кваліфікованої Послуги на замовлення Клієнта, у відповідності до ліцензії на медичну діяльність.
1.2. Свідченням повного і беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору, а також датою укладення Договору, є здійснення Клієнтом дій по виконанню умов Договору, зокрема, отримання послуг (послуги) і (або) їх оплата.
1.3. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, та рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.
1.4. Медичний центр підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення медичної діяльності, пов'язаної з виконанням Договору без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і несе відповідальність в разі порушення прав Клієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.
1.5. Медичний центр здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 р, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р., Цивільним кодексом України, дотримуючись вимог чинного законодавства.


2. Предмет Договору.
2.1. Медичний центр в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов'язується надати Клієнту медичні послуги, передбачені Переліком медичних послуг, на підставі усного або письмового звернення Клієнта, а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.
2.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.
2.3. Місце надання медичних послуг: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 14.
2.4. Часи, в які надаються медичні послуги, визначаються Медичним центром із подальшим повідомленням Клієнту.
2.5. Надання медичних послуг здійснюється після отримання добровільної згоди Клієнта на проведення діагностичних процедур, лікування, оперативних втручань, знеболення. Добровільнаа згода пацієнта оформлюється у відповідності до чинного законодавства при наданні будь якої медичної послуги, що надаються в Медичному центрі.
2.6. Медичний центр не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Клієнта, яка стала відома Медичному центру у зв'язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я).
2.7. Медичний центр здійснює Первинну ідентифікацію Клієнта, а Клієнт погоджується на надання інформації, необхідної для Первинной ідентифікації, в тому числі Персональних даннних Клієнта, та її обробку при зверненні до Медичного центру. З метою контролю якості обслуговування телефонна розмова з Медичним центром може бути записана.

3. Ціна Договору та порядок здійсненя оплати.
3.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Медичним центром та прийнятих Клієнтом медичних послуг.
3.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Прейскуранта, який діє на дату надання Клієнту такої послуги.
3.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Клієнтом в день надання медичної послуги або на початку надання медичної послуги одним із нижченаведених способів за вибором Клієнта:
3.3.1. шляхом здійснення Клієнтом оплати у готівковій формі в касу Медичного центру;
3.3.2. шляхом здійснення Клієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку у приміщенні Медичного центру;
3.3.3. шляхом здійснення Клієнтом платежу через термінали самообслуговування.
3.4. Медичний центр може запроплонувати Клієнту Программу лояльності.

4. Порядок надання послуг.
4.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Медичного центру, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до чинного законродавства України.
4.2. До початку надання медичних послуг Адміністратор або Лікуючий лікар повідомляє Клієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Клієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Медичним центром за призначенням цього Лікуючого лікаря.
4.3. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через веб-сайт, або особисто. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Клієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується адміністраторм Медичного центру з Клієнтом.
4.4. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Клієнта до настання одноденного терміну надання такої послуги.
4.5. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Медичного центру, у разі:
4.5.1. якщо стан здоров'я Клієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров'ю Клієнта або інших тяжких чи негативних наслідків;
4.5.2. виникнення обставин небереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Медичним центром.
4.6. Наявність обставин, передбачених пунктом 4.5.2. цього Договору, встановлюються Медичним центром та повідомляються Клієнту.
4.7. Клієнт підтверджує, що адміністраторм Медичного центру йому роз'яснено права пацієнта та обов'язки відповідно до чинного законодавства України.


5.
Якість послуг.
5.1. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

6. Права та обов'язки сторін:
6.1. Права Клієнта:
6.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.
6.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого зддоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються стану його здоров'я які зберігаються у Медичному центрі.
6.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацмю про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров'я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.
6.1.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря з обов'язковим зазначенням причини такої вимоги.
6.1.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, а також про відомості, одержані при його медичному обстежені.
6.1.6. Отримувати інформацію про Прейскурант медичних послуг за цим Договором.
6.1.7. Відмовитися від отримання медичних послуг з оплатою за фактично надані медичні послуги.
6.2. Обов'язки Клієнта:
6.2.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Медичного центру, в тому числі Плану Лікування.
6.2.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров'я, які необхідні Медичному центру для надання медичних послуг.
6.2.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку на умовах, визначених Прейскурантом вартості медичних послуг.
6.2.4. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг за 5-10 хвилин до назначеного часу.
6.2.5. До початку надання медичних послуг повідомити Медичному центру весь перелік лікарських засобів, які застосовує Клієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров'я.
6.2.6. У разі порушення або неможливості дотримання Клієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Клієнту, повідомити про це Медичний центр.
6.2.7. Повідомляти Медичний центр про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров'я протягом строку лікування.
6.2.8. Надавати на вимогу Медичного центру дані, необхідні для Первинної ідентифікації.
6.3. Права Медичного центру:
6.3.1. Якщо інформація про хворобу Клієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкоди процесу лікування, Медичний центр має право надати неповну інформацію про стан здоров'я Клієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.
6.3.2. В разі запізнення Клієнта більше, ніж на 10 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, перенести або відмінити надання таких послуг, повідомивши про це Клієнта.
6.3.3. Змістити час прийому Клієнта, записанного до лікаря, на пізніший строк, у разі звернення в цей час Клієнта, який негайно потребує екстренної медичної допомоги (відповідно до ст.3 Закону України "Про екстрену медичну допомогу").
6.3.4. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Клієнтом умов цього Договору.
6.3.5. Медичний центр залишає за собою право не видавати Клієнтам результати досліджень або виписку з історії хвороби в тому випадку, якщо Клієнт не сплатив остаточний розрахунок за отримані послуги.
6.4. Обов'язки Медичного центру:
6.4.1. Надавати Клієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
6.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в Україні.
6.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. Відповідальність сторін.
7.1. В разі виявлення за результатами проведеної клініко-експертної оцінки (відхилень) якості медичної допомоги Медичний центр зобов'язується сплатити штраф у розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) від вартості неякісно наданих медичних послуг.
7.2. В разі запізнення Клієнта більше ніж на 5-10 хвилин або якщо Клієнт не з'явився в місці надання медичних послуг, в дату та час надання медичних послуг, Медичний центр в односторонньому порядку та на власний розсуд приймає рішення про відміну або перенесення надання медичних послуг, про що повидомляє Клієнта. У випадку, якщо Клієнт з'явився на прийом до лікаря Медичного центру із запізненням більше ніж на 10 хвилин, прийом Клієнта лікарем Медичного центру здійснюється лікарем в найближчий час, який не порушіть графік прийому інших Клієнтів.
7.3. Медичний центр не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Клієнта або за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю Клієнта в результаті:
- невиконання Клієнтом обов'язків, зокрема припісив і рекомендацій лікарів Медичного
центру, Плану лікування, тощо;
- неповідомлення Клієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров'я;
- використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Медичного центру;
- не повідомлення Клієнтом інформації, передбаченої пунктом 6.2.5. – 6.2.8. цього Договору;
- отримання медичної допомоги в інщих закладах охорони здоров'я;
- розвитку захворювань чи паталогій, які не пов'язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
7.4. Медичний центр звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Медичного центру.

8. Зміна договору.
8.1. Цей Договір може бути змінений Медичним центром в односторонньому порядку. Зміни в Договорі публікується в Інтернеті на сайті Медичного центру, а також на паперовому носії, що знаходиться на ресепшені. Зміни вступають в силу з моменту їх публічного розміщення. При різночитання редакцій пріоритет має редакція, яка перебуває на ресепшені Медичного центру.

9. Персональні данні пацієнта.
9.1. Акцепт даного Договору є згодою Клієнта на збір і обробку наданих персональних даних. Збір та обробка персональних даних Клієтів здійснюється Медичном центром в рамках Закону України № 2297-IV від 01.06.2010р. «Про захист персональних даних» та іншого чинного законодавства України.

10. Термін дії договору.
10.1. Цей Договір публічної оферти вступає в силу з дня його публічного розміщення і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань.

11. Конфіденційність.
11.1. Сторони беруть на себе зобов'язання щодо дотримання конфіденційності щодо інформації, отриманої при виконанні умов цього Договору;
11.2. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цим Договором конфіденційної, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої сторони;
11.3. Конфіденційної за цим Договором визнається інформація про факт звернення за медичною допомогою, відомості про захворювання Клієнта.

12. Заключні положення.
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили. Під форс-мажорними обставинами мається на увазі: аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо. Дія форс-мажорних обставин переносить виконання зобов'язань до моменту їх закінчення.
12.2. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

13. Адреса та реквізити Медичного центру.

Юридична адреса: 02002 м.Київ, вул. Митрополита А.Шептицького. 22
Фактична адреса: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 14
Тел. (044) 290 87 89
ТОВ «Система-ЯКIСТЬ ЖИТТЯ»
Код за ЄДРПОУ 42914766
Найменування банку
АТ КБ "ПриватБанк" м.Київ, МФО 300711
р/р 26000052660396
© 2019 ТОВ "Система-ЯКІСТЬ ЖИТТЯ"
Ліцензії та документи
Ліцензія

*Ліцензія на провадження господарської
діяльності з медичної практики згідно Наказу Міністерства
охорони здоров'я України
19.08.2019 № 1830
ТОВ "СИСТЕМА-ЯКІСТЬ ЖИТТЯ"
м.Київ, вул. Велика Житомирська, буд.14